สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
Ladkrabang Cargo Control Customs Bureau
 

เกี่ยวกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

ประวัติสำนักงาน

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง จัดตั้งครั้งแรกตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551 ปัจจุบันเป็นไปตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 25 มกราคม 2551

สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง มีอํานาจหน้าที่ภายในเขตท?องที่ ที่รับผิดชอบ ดังต?อไปนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได? อื่นสําหรับ สินค้านําเข้าและส?งออก และการคืนอากรที่มิใช?กรณีตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห?งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านําเข้า และส?งออก สินค้าถ?ายลํา และสินค้าผ?านแดน ตามกฎหมายว?าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน?ด้านคลังสินค้าทัณฑ?บนและเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว?าด้วยศุลกากร เขตอุตสาหกรรมส?งออกตามกฎหมายว?าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห?งประเทศไทย และสิทธิประโยชน?ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต?าง ๆ หลังผ?านพิธีการทางศุลกากร

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู?ในความรับผิดชอบ

(๕) วิเคราะห?และประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายว?าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเข้าและส?งออกซึ่งสินค้า รวมทั้งจัดทําประเมินผล พัฒนาและปรับปรุง ฐานข้อมูลด้านศุลกากร เพื่อใช? บริหารความเสี่ยง

(๖) ปฏิบัติงานร?วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน?วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได?รับมอบหมาย

 

ประวัติสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

โรงพักสินค้าเพื่อตรวจของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทาเนียบ
ท่าเรือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง) ตั้งขึ้นตามมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ให้เป็นสถานที่สาหรับเก็บรักษา ตรวจของนาเข้า และตรวจบรรจุของส่งออกเข้า 
คอนเทนเนอร์นอกเขตทาเนียบท่าเรือ ตั้งอยู่ ณ สถานีแยกและบรรจุสินค้ากล่องลาดกระบัง (Inland Container 
Depot: ICD) เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในปี พ.ศ. 2532 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติลงวันที่ 19 กันยายน 2532 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 ให้ความเห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot : ICD) และมติคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2534 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดินและทาการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สนับสนุนการนาเข้าและส่งออกของประเทศ รองรับการเจริญเติบโตของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรืออื่นในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ทาเนียบท่าเรือหรือด่านศุลกากรที่เป็นท่าหรือที่ที่นาของเข้าและส่งของออกทั่วประเทศ ตลอดจน
แก้ปัญหาความหนาแน่นของการจราจรบนถนน ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน ลดอุบัติเหตุ อธิบดีกรมศุลกากร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 อนุมัติและจัดทาประกาศ
กรมศุลกากรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดดาเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2539 
รพท.การรถไฟฯลาดกระบังเป็นสถานที่สาหรับเก็บและตรวจของนาเข้า ของส่งออก และบรรจุของส่งออก
เข้าคอนเทนเนอร์ มีรั้วรอบขอบชิด และประตูเข้า-ออกที่มั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่ทั้งหมดจานวน 647-2-18.5 ไร่ 
แบ่งเป็น พื้นที่สาหรับอานวยความสะดวก อาคารสานักงานของศุลกากร ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 267.831ไร่ เป็นพื้นที่โรงพักสินค้า จานวน 380 ไร่ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้
สัมปทานให้กับภาคเอกชนดาเนินการ แบ่งเป็น 6 โรงพักสินค้า ดังนี้

1. โรงพักสินค้าสถานีที่ 1(A)
บริษัท สยามซอร์ไซด์ เซอร์วิส จากัด 
(Siam ShoreSide Services Co., Ltd.)

2. โรงพักสินค้าสถานีที่ 2(B)
บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินอล (ประเทศไทย) จากัด 
(Eastern Sea LaemChabang Terminal Co., Ltd.)

3. โรงพักสินค้าสถานีที่ 3(C)
บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล (ประเทศไทย) จากัด
(Evergreen Container Terminal Thailand)

4. โรงพักสินค้าสถานีที่ 4(D)
บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จากัด 
(Thai International Freight Forwarders Association)

5. โรงพักสินค้าสถานีที่ 5(E)
บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จากัด 
(Thai Hanjin Logistics Co., Ltd.)

6. โรงพักสินค้าสถานีที่ 6(F)
บริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่นเซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด 
(NYK Distribution Service (Thailand) Co., Ltd.)

 ภายในบริเวณพื้นที่ของแต่ละโรงพักสินค้าจะจัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) สถานที่เก็บและตรวจปล่อยของขาเข้า ประกอบด้วย
- โรงพักสินค้าสาหรับเก็บรักษาของขาเข้า (INBOUND CONTAINER FREIGHT STATION-IN 
BOUND CFS) ภายในโรงพักสินค้า แบ่งเป็น ที่เก็บของขาเข้า ของผ่านแดน ของถ่ายลา ของแตกหักเสียหาย ของมี
ค่า ของกลาง และของตกค้าง ลานเก็บของขาเข้าและลานสาหรับรถบรรทุกขนถ่ายของที่ตรวจปล่อยแล้ว 
- ลานวางคอนเทนเนอร์ขาเข้า (CONTAINER YARD- CY) 
- ลานกลางแจ้ง สาหรับวางสินค้าสูงหรือหนัก 
- ลานที่พักสินค้าอันตราย 
- ลานวางคอนเทนเนอร์ และขนถ่ายของถ่ายลาและของผ่านแดน 
- ลานวางคอนเทนเนอร์สาหรับเก็บของกลางและของตกค้าง


2) สถานที่ตรวจและบรรจุของขาออก ประกอบด้วย 
- โรงพักสินค้าเพื่อการส่งออก (OUT BOUND CONTAINER FREIGHT STATION-OUT BOUND 
CFS) ลานตรวจและบรรจุของเข้าคอนเทนเนอร์ 
- ลานสาหรับรถบรรทุกขอถ่ายของส่งออก 
- ลานวางคอนเทนเนอร์เปล่า 
- ลานวางคอนเทนเนอร์ที่ตรวจบรรจุของเรียบร้อยแล้ว 

3) สถานีตรวจสอบ (CHECKING POST) 
- บริเวณพื้นที่ตรวจ คน ยานพาหนะและของที่นาเข้าและส่งออกนอกเขต รพท.การรถไฟฯ
ลาดกระบัง

 

โรงพักสินค้า รพท.การถไฟฯลาดกระบัง 
ภายในเขตพื้นที่ของ รพท.การรถไฟฯลาดกระบังแบ่งเป็น 6 สถานี แต่ละสถานีมีอาคารสานักงาน
ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าและหน่วยงานศุลกากร อาคารโรงพักสินค้าและลานคอนเทนเนอร์ ภายในพื้นที่อาคาร
โรงพักสินค้าและลานวางคอนเทนเนอร์ จัดแบ่งเป็น พื้นที่สาหรับเก็บรักษาและปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยของนาเข้า
และของส่งออกไว้ชัดเจน ด้านหน้าของพื้นที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรเป็นอาคาร
สานักงานสาหรับตรวจของนาเข้าและของส่งออกที่บรรจุด้วยคอนเทนเนอร์ด้วยระบบเอกซเรย์ และอาคาร
สานักงานกลางที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนสาหรับให้บริการกับผู้นาของเข้า 
ผู้ส่งของออก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

สถานีที่ 1
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
สถานีที่ 4
สถานีที่ 5
สถานีที่ 6
ศอท.
สานักงานกลาง

- สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
- สานักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
- ด่านอาหารและยา การรถไฟลาดกระบัง กระทรวงสาธารณสุข 
- ด่านตรวจสัตว์น้าลาดกระบัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ด่านกักกันสัตว์ ชลบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ด่านตรวจพืชลาดกระบัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อีดีไอ เซอร์วิส จากัด (สาขา 2) (Counter Service) 
- บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จากัด (Counter Service)

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน 2560 10:57:46

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ